Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны мэдлэг олгоно.

Албан байгууллагад няравын албан тушаалд ажиллахад шаардлагатай мэдлэг, чадвар олгоно